การเรียนการสอนสาระความรู้

10 กลวิธีสร้างนิสัยรักการอ่าน (โปสเตอร์)

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ
10 กลวิธีสร้างนิสัยรักการอ่าน
1.ใช้เวลาสบายๆ ของครอบครัวเพื่อส่งเสริมการอ่าน
2.เลือกหนังสือที่เด็กสนุก
3.ให้เด็กได้รู้เรื่องราวหลากหลาย จากพหุวัฒนธรรม
4.มีกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด
5.ใช้ทักษะนาฎการในการเล่า
6.ใช้กิจกรรมศิลปะเชื่อมโยงการอ่าน
7.สอนให้รู้จักสกัดความรู้และจับใจความสำคัญ
8.ต่อยอดจากประสบการณ์เดิมของผู้เรียน
9.นำเด็กสู่โลกแห่งวรรณคดี
10.พัฒนาทักษะไพรัชภาษาพาสู่โลกกว้าง

Download ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ 

แสดงความเห็น

แท็ก