สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 5567 ลงวันที่ 4 กันยายน. 2560
เรื่อง โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน
ลิ้งค์รายละเอียด

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=