การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดสำหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจน

1.หนังสือแจ้ง สพท.
2.บัญชีจัดสรรรวมเขตพื้นที่การศึกษา
3.บัญชีจัดสรรโรงเรียนปรกติ
4.บัญชีจัดสรรหน่วยเบิก
5.รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้รับการจัดสรร

ที่มา : สพร.

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=