ข่าวการศึกษา

คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560

คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 >>>Download<<<

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 >>>Download<<<

คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 >>>Download<<<

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 >>>Download<<<

 ll เอกสารประกอบ จะนำขึ้นเว็บไซต์ตามมา ll

ที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!