ที่ ศธ 04006/ว4293 จัดสรรงบค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน

540

การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน  ที่ ศธ 04006/ว4293 และบัญชีจัดสรร

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=