ที่ ศธ 04009/ว 4429 การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สพฐ.

1524

ที่ ศธ 04009/ว 4429 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารแนบ 1. 1 หนังสือแจ้งเขต ว4429 ลว 18 กค 60
2. 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย2 แนวปฏิบัติสำหรับ สพท.
3. 3 แบบรายงานการจัดสรร

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=