ข่าวการศึกษา

สพฐ.ระดมสมองผู้รู้ด้านการศึกษา เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เปิดเผย ถึงการจัดการประชุมเสวนาแนวทางการปฏิรูปการศึกษาขั้นฐาน เมื่อวัน 11 มกราคม 2558 ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร ว่า เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นที่ยอมรับ ดำเนินไปในทางที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติมากที่สุด จึงได้เชิญคณะอนุกรรมการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้อง ระดมสมองร่วมเสวนากำหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2558-2564 ขึ้นมาโดยมีเป้าหมายวางไว้ชัดเจนว่าจะได้แนวทางการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมและมีความสมบูรณ์ ใน 4 ด้าน คือ

1.การปฏิรูปการเรียนรู้ (หลักสูตรแกนกลาง ลดภาระงานครูพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทักษะ เนื้อหา คุณลักษณะนักเรียนศตวรรษที่ 21 การใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล)

2.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(ระบบการบริหารบุคคล ระบบการผลิต สรรหา ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู การพัฒนาครู การประเมินครู)

3.การเพิ่ม-กระจายโอกาสและคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม (การศึกษาทางไกล ระบบ ICT ทางการศึกษา การจัดทุนการศึกษา ระบบงบประมาณอุดหนุน คุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายใน ระบบดูแลช่วยเหลือ) และ

4.ระบบการบริหารจัดการ (ปรับโครงสร้างการบริหาร การกระจายอำนาจ การบริหารสถานศึกษานิติบุคคล หลักธรรมาภิบาล การปรับระบบอุดหนุน งบประมาณพัฒนาสถานศึกษา ระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการ) แนวทางการปฏิรูปทุกด้านจะส่งผลให้การศึกษาของไทยมีคุณภาพยืนหยัดในเวทีโลกได้อย่างไม่อายใคร

 


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Source
แนวหน้า
Don`t copy text!
Close