ข่าวการศึกษา

คุรุสภาเปิดให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพเปิด ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2560 เพิ่มเติม

คุรุสภา เห็นชอบให้สิทธิครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) ส่วนสถาบันอุดมศึกษาใดที่มีความพร้อมจัดการเรียนการสอน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2560 เพิ่มเติม ให้เร่งเสนอสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ทันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่าจากการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภา เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้สิทธิครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)

ประกอบกับผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ผ่านมา มีครูจำนวนหนึ่งเป็นผู้ถือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต โดยเงื่อนไขว่าต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพในระยะเวลาที่คุรุสภากำหนด ซึ่งครูเหล่านี้จะต้องพัฒนาตนเองโดยเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เพื่อให้มีคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ได้มีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2560 จำนวน 61 แห่ง 62 หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว แต่จำนวนหลักสูตรหรือจำนวนรับตามหลักสูตรที่เห็นชอบ อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ ของผู้ประสงค์จะเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

ดังนั้น หากสถาบันอุดมศึกษาใดที่มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2560 เพิ่มเติม หรือมีศักยภาพมากกว่าที่เคยเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาอนุมัติไปแล้ว ให้รีบเสนอสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาอนุมัติให้ทันการเปิดภาคเรียนปีการศึกษานี้ต่อไป

● ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่รับรองทั้ง 61 แห่ง 62 หลักสูตร
และผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ ทั้งครูและผู้บริหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มรับรองปริญญาประกาศนียบัตร โทร 02 280 6168

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา