ข่าวสอบบรรจุครู

สำนักงานปลัด ศธ. รับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านพัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์

ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เรื่อง การจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความ ประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านพัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ประจำปี งบประมาณ 2560 ปฏิบัติงานที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,600 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี

1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
1.3 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
1.4 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
1.5 มีใจรักในงานบริการ มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร และซื่อสัตย์สุจริต
2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 มีความรู้และทักษะในการพัฒนาและจัดทำเว็บไซต์เป็นอย่างดี
2.2 มีความรู้และทักษะในการจัดทำและใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างดี
2.3 มีความรู้และทักษะในการนำข้อมูลมาสรุปในรูปแบบกราฟฟิก (Infographic)
2.4 มีความรู้และทักษะในการจัดทำสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบต่างๆ
2.5 มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมสำหรับปฏิบัติงานสำนักงานเป็นอย่างดี
2.6 มีความคล่องแคล่ว รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน
2.7 มีมนุษย์สัมพันธ์ มีทักษะในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเป็น อย่างดี

รายละเอียดอื่นๆ อยูในไฟล์แนบ : ประกาศ / ใบสมัคร

แสดงความเห็น

แท็ก