ข่าวการศึกษา

สพร. เปิดให้ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางการบริหารงานบุคคล ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ของ ศธ.

ร่วมแสดงความคิดเห็น ถาม-ตอบ วิเคราะห์ปัญหาในด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อหาแนวทางการแก้ไข

เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตาม “แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ”

ตามคำสั่ง คสช. ที่ 19/2560 รายละเอียด


#ร่วมแสดงความคิดเห็น…เพื่อหาแนวทางการบริหารงานบุคคล
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
(ตามคำสั่ง คสช. ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
http://www.moe.go.th/moe/nipa/ksj/rajkitja19_2560.PDF)

โดย สพร. เปิดช่องทางการรับรู้ การสร้างความเข้าใจ
และรับฟังทุกความคิดเห็นใน 2 ช่องทาง ดังนี้
1) เว็บไซต์หลัก สพร. : ผ่านกระดานสนทนา
http://personnel.obec.go.th/home/
http://personnel.obec.go.th/…/topic/ร่วมแสดงความคิดเห็น-เพื/
2) สื่อสนับสนุน Facebook Fanpage สพร. : แสดงความคิดเห็น
ผ่านโพสต์นี้

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก


Back to top button