ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2302 การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

1343

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2302 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560
“การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด”

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร.

http://personnel.obec.go.th/personel-office/FILES_UPLOAD/file11492762166.pdf

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=