การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

157
การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=