สื่อการสอน

คู่มือครูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบบูรณาการย้อนยุค

คู่มือครูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบบูรณาการย้อนยุค สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำ “คู่มือครูสอนภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 แบบบูรณาการย้อนยุค” ขึ้นและได้เผยแพร่ดังนี้

ดาวน์โหลด :คู่มือครูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบบูรณาการย้อนยุค 

แสดงความเห็น

แท็ก