ข่าวการศึกษา ข่าวครู ข่าวสอบบรรจุ ที่ ชุมชนคนรักวิชาชีพครู รักครู.com

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ดู: 22|ตอบกลับ: 0

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง กลไกมนุษย์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)

[คัดลอกลิงก์]


1

กระทู้

1

โพสต์

47

เครดิต

สมากชิกใหม่

Rank: 1

เครดิต
47
ตอนนี้..เพื่อนหรือคนรู้จักของคุณถูกใจเว็บนี้แล้ว..อยากชวนคุณมาร่วมติดตาม รักครู.com ด้วยกันครับ ^^
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  
เรื่องกลไกมนุษย์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เรื่อง กลไกมนุษย์ ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เรื่อง  กลไกมนุษย์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)  3) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง  กลไกมนุษย์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ให้นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ75 ของนักเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 75  ขึ้นไป   4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง  กลไกมนุษย์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษาอําเภอบ้านแฮด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25  จํานวน  32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เรื่อง  กลไกมนุษย์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)  จำนวน 12  แผน ที่ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 5  ท่าน ผลการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ  4.49  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เรื่องกลไกมนุษย์ จำนวน 9  ชุด แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบบันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู แบบบันทึกหลังการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียน  แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กลไกมนษย์เปนขอสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ (MultipleChoice)  4 ตัวเลือก จํานวน 40ขอ ข้อสอบแต่ละข้ออยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรง  โดยมีค่า IOC  ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00  มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.29 – 0.68  มีค่าอำนาจจำแนก(B) ตั้งแต่ 0.50 ถึง 0.78  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ0.88 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรู้  โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 20ขอ  สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต


WAP|ข่าวการศึกษา ข่าวครู ข่าวสอบบรรจุ ที่ ชุมชนคนรักวิชาชีพครู รักครู.com

GMT+7, 23-1-2017 13:23 , Processed in 0.049968 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.31

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้