ข่าวการศึกษา ข่าวครู ข่าวสอบบรรจุ ที่ ชุมชนคนรักวิชาชีพครู รักครู.com

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ดู: 20|ตอบกลับ: 0

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร และอินเทอร์เน็ต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

[คัดลอกลิงก์]


2

กระทู้

2

โพสต์

56

เครดิต

สมาชิก

Rank: 2

เครดิต
56
ตอนนี้..เพื่อนหรือคนรู้จักของคุณถูกใจเว็บนี้แล้ว..อยากชวนคุณมาร่วมติดตาม รักครู.com ด้วยกันครับ ^^
ชื่อเรื่อง           การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ระบบเครือข่าย และการสื่อสาร
                          และอินเทอร์เน็ต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียน
                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้ศึกษา             ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรกมลเชื้อสะอาด
ปีที่ศึกษา         ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร และอินเทอร์เน็ต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ก่อนเรียนและหลังเรียนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/2  โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2559   นักเรียน 40 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้คือ แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร และอินเทอร์เน็ต  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ( ̅x) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ค่าร้อยละ (%) และการทดสอบ ที
(t-test Dependent)
ผลการศึกษา พบว่า
1. การหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
จำแนกเป็น
   1.1 การประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร และอินเทอร์เน็ต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความเหมาะสมมาก
    1.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีค่าประสิทธิภาพ โดยรวมเท่ากับ 85.20/83.50  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีค่าเท่ากับ 0.7163
           3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่สถิติที่ระดับ.01
4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.37 อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก

ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต


WAP|ข่าวการศึกษา ข่าวครู ข่าวสอบบรรจุ ที่ ชุมชนคนรักวิชาชีพครู รักครู.com

GMT+7, 23-1-2017 13:25 , Processed in 0.074103 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.31

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้