ข่าวการศึกษา ข่าวครู ข่าวสอบบรรจุ ที่ ชุมชนคนรักวิชาชีพครู รักครู.com

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
บุ๊คมาร์ก (1)

เผยแพร่ผลงาน วันนี้: 0|กระทู้: 143|อันดับ: 3 

ดูตัวอย่าง การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร New py_sa 22-1-2017 19:54 06 py_sa 22-1-2017 19:54
ดูตัวอย่าง การพัฒนาชุดการสอน วิชางานฝึกฝีมือ ๑ เรื่อง ความปลอดภัยทั่วไป เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น เครื่องวัดและตรวจสอบ งานร่างแบบ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ มาใหม่ในรอบวัน New ton5995 19-1-2017 14:54 04 ton5995 19-1-2017 14:54
ดูตัวอย่าง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดภาษาอังกฤษน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มาใหม่ในรอบวัน New Bizz 17-1-2017 15:12 09 Bizz 17-1-2017 15:12
ดูตัวอย่าง การพัฒนานวัตกรรม ชุดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและสื่อเพลงประกอบการสอน เรื่อง ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มาใหม่ในรอบวัน พราวรวี 14-1-2017 15:39 011 พราวรวี 14-1-2017 15:39
ดูตัวอย่าง แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความด้วยเทคนิค KWL - Plus เล่มที่ 1 พื้นฐานการอ่านจับใจความ มาใหม่ในรอบวัน attach_img pimwit 11-1-2017 15:42 013 pimwit 11-1-2017 15:42
ดูตัวอย่าง รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา amnuay190 11-1-2017 14:24 010 amnuay190 11-1-2017 14:24
ดูตัวอย่าง รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มาใหม่ในรอบวัน amnuay190 11-1-2017 14:16 08 amnuay190 11-1-2017 14:16
โพล ดูตัวอย่าง เผยแพร่ผลงาน sutasinee 26-9-2016 14:35 048 sutasinee 10-1-2017 17:08
โพล ดูตัวอย่าง ชื่อเรือง รายงานผลการพัฒนาความสามารถในด้านการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ suhamorn 10-1-2017 15:07 07 suhamorn 10-1-2017 15:07
ดูตัวอย่าง รายงานผลการพัฒนาความสามารถในด้านการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ suhamorn 10-1-2017 14:55 09 suhamorn 10-1-2017 14:55
ดูตัวอย่าง รายงานผลการพัฒนาความสามารถในด้านการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ มาใหม่ในรอบวัน attachment suhamorn 10-1-2017 14:41 010 suhamorn 10-1-2017 14:41
ดูตัวอย่าง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง กลไกมนุษย์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) มาใหม่ในรอบวัน Audom 9-1-2017 11:18 023 Audom 9-1-2017 11:18
ดูตัวอย่าง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ E-learning การสร้างเว็บไซต์ ด้วย HTML5 รายวิชาเพิ่มเติม ง 30241 การสร้าง WEB ด้วย HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มาใหม่ในรอบวัน ืninglp18 7-1-2017 12:24 016 ืninglp18 7-1-2017 12:24
โพล ดูตัวอย่าง การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ มาใหม่ในรอบวัน Pratumwan 6-1-2017 11:23 013 Pratumwan 6-1-2017 11:23
ดูตัวอย่าง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับเทคนิคเกม เพื่อพัฒนาทักษะการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มาใหม่ในรอบวัน thadchanan 5-1-2017 18:23 025 thadchanan 5-1-2017 18:23
ดูตัวอย่าง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร และอินเทอร์เน็ต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฉัตรกมล 4-1-2017 14:57 020 ฉัตรกมล 4-1-2017 14:58
โพล ดูตัวอย่าง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร และอินเทอร์เน็ต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มาใหม่ในรอบวัน ฉัตรกมล 4-1-2017 14:49 018 ฉัตรกมล 4-1-2017 14:50
ดูตัวอย่าง การพัฒนาบทเรียนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี11 (ง33101) เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร kethyus 29-12-2016 21:47 016 kethyus 29-12-2016 21:47
ดูตัวอย่าง การพัฒนาบทเรียนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี11 (ง33101) เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร มาใหม่ในรอบวัน kethyus 29-12-2016 21:45 020 kethyus 29-12-2016 21:45
ดูตัวอย่าง รายงานการพัฒนาชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย Kittanest36 27-12-2016 15:53 011 Kittanest36 27-12-2016 15:53
ดูตัวอย่าง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นป.4 wasanwtk 23-12-2016 17:54 012 wasanwtk 23-12-2016 17:54
ดูตัวอย่าง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นป.4 มาใหม่ในรอบวัน wasanwtk 23-12-2016 17:53 07 wasanwtk 23-12-2016 17:53
ดูตัวอย่าง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณฤดี 17-12-2016 12:25 018 ณฤดี 17-12-2016 12:25
ดูตัวอย่าง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณฤดี 17-12-2016 12:23 016 ณฤดี 17-12-2016 12:23
ดูตัวอย่าง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ณฤดี 17-12-2016 12:22 09 ณฤดี 17-12-2016 12:22
ดูตัวอย่าง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ มาใหม่ในรอบวัน ณฤดี 17-12-2016 11:35 05 ณฤดี 17-12-2016 11:35
โพล ดูตัวอย่าง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง มารู้จักไฟฟ้ากันเถอะ ย่น 15-12-2016 09:49 014 ย่น 15-12-2016 09:49
โพล ดูตัวอย่าง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง มารู้จักไฟฟ้ากันเถอะ ย่น 15-12-2016 09:46 011 ย่น 15-12-2016 09:46
โพล ดูตัวอย่าง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง มารู้จักไฟฟ้ากันเถอะ ย่น 15-12-2016 09:28 014 ย่น 15-12-2016 09:28
โพล ดูตัวอย่าง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง มารู้จักไฟฟ้ากันเถอะ มาใหม่ในรอบวัน ย่น 15-12-2016 09:24 013 ย่น 15-12-2016 09:24
ดูตัวอย่าง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2013 มาใหม่ในรอบวัน chokun 14-12-2016 14:59 022 chokun 14-12-2016 14:59
ดูตัวอย่าง รายงานโครงการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน มาใหม่ในรอบวัน jittrapon 7-12-2016 22:28 015 jittrapon 7-12-2016 22:28
ดูตัวอย่าง รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค31102 kruapple 5-12-2016 15:18 039 kruapple 5-12-2016 15:18
ดูตัวอย่าง ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค31102 ผู้รายงาน ดารุณี พนมจันทร์ ปีที่รายงาน 2558 มาใหม่ในรอบวัน kruapple 5-12-2016 15:12 016 kruapple 5-12-2016 15:12
โพล ดูตัวอย่าง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทำงาน  เรื่อง  การผลิตพันธุ์ไม้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 kanjanapan 3-12-2016 18:52 012 kanjanapan 3-12-2016 18:52
ดูตัวอย่าง เผยแพร่ผลงานวิชาการ panintapat 3-12-2016 13:19 017 panintapat 3-12-2016 13:19
ดูตัวอย่าง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มาใหม่ในรอบวัน panintapat 3-12-2016 13:17 012 panintapat 3-12-2016 13:17
ดูตัวอย่าง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง การผลิตพันธุ์ไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มาใหม่ในรอบวัน kanjanapan 27-11-2016 21:56 017 kanjanapan 27-11-2016 21:56
ดูตัวอย่าง รายงานการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2558 attach_img MaKham 27-11-2016 16:56 029 MaKham 27-11-2016 16:56
ดูตัวอย่าง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มาใหม่ในรอบวัน nikornkong 27-11-2016 16:34 024 nikornkong 27-11-2016 16:34
ดูตัวอย่าง แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้นิทานพื้นบ้าน มาใหม่ในรอบวัน MaKham 27-11-2016 15:24 020 MaKham 27-11-2016 15:24
ดูตัวอย่าง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของ โพลยา (Polya) เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มาใหม่ในรอบวัน jira 25-11-2016 22:09 040 jira 25-11-2016 22:09
ดูตัวอย่าง รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนสะกดคำของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT จำนวน 8 ชุด attach_img ัyugi 25-11-2016 14:53 032 ัyugi 25-11-2016 14:53
ดูตัวอย่าง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง งานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มาใหม่ในรอบวัน attach_img ัyugi 25-11-2016 14:39 035 ัyugi 25-11-2016 14:39
ดูตัวอย่าง การพัฒนาการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Enjoy writing with English vocabularies สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มาใหม่ในรอบวัน attachment ปาณิสรา1 18-11-2016 14:44 032 ปาณิสรา1 18-11-2016 14:44
โพล ดูตัวอย่าง รายงานผลการพัฒนาทักษะการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์ มาใหม่ในรอบวัน tanunchai 13-11-2016 23:19 023 tanunchai 13-11-2016 23:25
ดูตัวอย่าง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ เรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มาใหม่ในรอบวัน saturnstar18 13-11-2016 08:15 030 saturnstar18 13-11-2016 08:15
ดูตัวอย่าง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย kruthongsuk 8-11-2016 09:02 022 kruthongsuk 8-11-2016 09:02
ดูตัวอย่าง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย kruthongsuk 8-11-2016 09:01 018 kruthongsuk 8-11-2016 09:01
ดูตัวอย่าง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย มาใหม่ในรอบวัน kruthongsuk 8-11-2016 09:00 027 kruthongsuk 8-11-2016 09:00
ดูตัวอย่าง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาใหม่ในรอบวัน mama 6-11-2016 08:50 026 mama 6-11-2016 08:50
ดูตัวอย่าง เผยแพร่ผลงาน มาใหม่ในรอบวัน totae 28-10-2016 23:22 038 totae 28-10-2016 23:22
ดูตัวอย่าง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านกองแปใต้ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มาใหม่ในรอบวัน แดนชัย 22-10-2016 11:09 029 แดนชัย 28-10-2016 23:20
โพล ดูตัวอย่าง การดำเนินงานนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหว้า“คุรุราษฎร์เสริมวิทย์” ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ มาใหม่ในรอบวัน Jongboon 24-10-2016 11:37 025 Jongboon 24-10-2016 11:37
โพล ดูตัวอย่าง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้5E เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี sakanya0709 22-10-2016 11:43 030 sakanya0709 22-10-2016 11:43
โพล ดูตัวอย่าง ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้5E เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี กลุ่มสาระกา มาใหม่ในรอบวัน sakanya0709 22-10-2016 11:40 024 sakanya0709 22-10-2016 11:40
ดูตัวอย่าง การเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังสำหรับเด็กปฐมวัย เรื่อง ค่านิยม 12 ประการ krusunanta 18-10-2016 11:36 030 krusunanta 18-10-2016 11:36
ดูตัวอย่าง รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 มาใหม่ในรอบวัน krusunanta 18-10-2016 11:32 043 krusunanta 18-10-2016 11:32
ดูตัวอย่าง ผลงานทางวิชการ มาใหม่ในรอบวัน kruke8820 17-10-2016 22:34 035 kruke8820 17-10-2016 22:34
ดูตัวอย่าง โรคติดต่อในชุมชน มาใหม่ในรอบวัน tep007 13-10-2016 18:54 034 tep007 13-10-2016 18:54
ดูตัวอย่าง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มาใหม่ในรอบวัน orawan 12-10-2016 21:13 039 orawan 12-10-2016 21:13
ดูตัวอย่าง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำในมาตราภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ิbenjamatnst 9-10-2016 15:23 031 ิbenjamatnst 9-10-2016 15:23
ดูตัวอย่าง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำในมาตราภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มาใหม่ในรอบวัน ิbenjamatnst 9-10-2016 15:21 049 ิbenjamatnst 9-10-2016 15:21
ดูตัวอย่าง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาใหม่ในรอบวัน attachment Drkrujoy 6-10-2016 21:46 037 Drkrujoy 6-10-2016 21:46
ดูตัวอย่าง รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้การเล่านิทานประกอบการเชิดหุ่นมือ มาใหม่ในรอบวัน Noinana 3-10-2016 08:35 038 Noinana 3-10-2016 08:35
ดูตัวอย่าง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นางสาวกัลยาณี ชูศรีวัน มาใหม่ในรอบวัน kallayanee 3-10-2016 03:28 034 kallayanee 3-10-2016 03:28
ดูตัวอย่าง หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ มาใหม่ในรอบวัน attachment sweetie 30-9-2016 14:02 042 sweetie 30-9-2016 14:02
ดูตัวอย่าง เผยแพร่ผลงาน มาใหม่ในรอบวัน attachment ครูแพง 29-9-2016 13:49 042 ครูแพง 29-9-2016 13:49
ดูตัวอย่าง การใช้ชุดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิคTAIเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นม.2 มาใหม่ในรอบวัน nam0959590114 15-9-2016 20:26 0144 nam0959590114 26-9-2016 10:54
โพล ดูตัวอย่าง เผยแพร่ผลงาน.... มาใหม่ในรอบวัน sutasinee 26-9-2016 10:45 040 sutasinee 26-9-2016 10:45
ดูตัวอย่าง ผลงานการเผยแพร่นิทานออนไลน์ ผ่านทางสื่อวิดีทัศน์ บนเว็บไซต์ www.youtube.com ของ ครูมาลี ผดุงสุข attach_img dk2th123 22-9-2016 16:04 046 dk2th123 22-9-2016 16:04
ดูตัวอย่าง รายงานผลการใช้สื่อประสม ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล สังกัดเทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา dk2th123 22-9-2016 15:44 039 dk2th123 22-9-2016 15:44
ดูตัวอย่าง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล มาใหม่ในรอบวัน dk2th123 22-9-2016 15:40 045 dk2th123 22-9-2016 15:40
ดูตัวอย่าง รายงานการใช้ชุดการสอน เรื่อง การจัดการเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 wutichai 12-9-2016 05:05 053 wutichai 15-9-2016 20:30
ดูตัวอย่าง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มาใหม่ในรอบวัน ketsuda 17-7-2016 15:30 0109 ketsuda 15-9-2016 20:29
ดูตัวอย่าง รายงานการใช้ชุดการสอน เรื่อง การจัดการเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี wutichai 12-9-2016 04:56 043 wutichai 12-9-2016 04:56
ดูตัวอย่าง รายงานการใช้ชุดการสอน เรื่อง การจัดการเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี มาใหม่ในรอบวัน wutichai 12-9-2016 04:53 049 wutichai 12-9-2016 04:53
ดูตัวอย่าง การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษ sirilux 6-9-2016 08:23 065 sirilux 6-9-2016 08:23
ดูตัวอย่าง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” จังหวัดสุรินทร์ มาใหม่ในรอบวัน sirilux 6-9-2016 08:09 060 sirilux 6-9-2016 08:09
ดูตัวอย่าง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการรำ ชุด “รำวงมาตรฐาน” Kittanest36 1-9-2016 14:25 063 Kittanest36 1-9-2016 14:25
ดูตัวอย่าง รายงานผลการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน Kittanest36 30-8-2016 11:12 036 Kittanest36 30-8-2016 11:12
ดูตัวอย่าง รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม Kittanest36 30-8-2016 10:36 044 Kittanest36 30-8-2016 10:36
ดูตัวอย่าง รายงานผลการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งหน่วยการเรียนรู้ โรคควรรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พ 15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มาใหม่ในรอบวัน attach_img thekaihuo 25-8-2016 12:06 053 thekaihuo 25-8-2016 12:06
ดูตัวอย่าง การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Kittanest36 8-8-2016 18:05 071 Kittanest36 8-8-2016 18:05
ดูตัวอย่าง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Kanchana Model) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Kittanest36 8-8-2016 18:04 056 Kittanest36 8-8-2016 18:04
ดูตัวอย่าง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ มาใหม่ในรอบวัน ศิรินภา 31-7-2016 16:16 0126 ศิรินภา 31-7-2016 16:17
ดูตัวอย่าง รายงานผลการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของ มาใหม่ในรอบวัน thongphech 30-7-2016 12:28 055 thongphech 30-7-2016 12:28
ดูตัวอย่าง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการรำนาฏศิลป์ไทย สร้างสรรค์ “ระบำตรังคปุระ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1 มาใหม่ในรอบวัน Kittanest36 27-7-2016 17:07 061 Kittanest36 27-7-2016 17:07
ดูตัวอย่าง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มาใหม่ในรอบวัน patcharin0907 24-5-2016 15:56 0179 patcharin0907 24-7-2016 04:25
ดูตัวอย่าง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มาใหม่ในรอบวัน nisathongma 2-7-2016 11:30 0123 nisathongma 24-7-2016 04:23
ดูตัวอย่าง การพัฒนาชุดการเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส22101 ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ทวีปแอฟริกา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย นางวนิดา เพ็ชรสูงเนิน มาใหม่ในรอบวัน baskzasensei 7-7-2016 12:27 0125 baskzasensei 24-7-2016 04:21
ดูตัวอย่าง การใช้แผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม๔ มาใหม่ในรอบวัน กนกพร 6-7-2016 13:35 097 กนกพร 6-7-2016 13:35
ดูตัวอย่าง แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่นของเด็กไทย เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๔ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาใหม่ในรอบวัน นฤนาด 3-7-2016 23:07 0177 นฤนาด 3-7-2016 23:07
ดูตัวอย่าง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 kanjana9909 31-5-2016 21:54 080 kanjana9909 31-5-2016 21:54
ดูตัวอย่าง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาใหม่ในรอบวัน kanjana9909 31-5-2016 18:46 077 kanjana9909 31-5-2016 18:46
ดูตัวอย่าง การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบไฮสโคปร่วมกับการเรียน ปนเล่นด้วยชุดแบบฝึกหรรษาเพื่อพัฒนาทักษะด้านจำนวนและตัวเลข ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) จังหวัดตรัง kwan_rak 11-5-2016 15:25 081 kwan_rak 11-5-2016 15:25
ดูตัวอย่าง รายงานผลการใช้ชุดเกมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) จังหวัดตรัง มาใหม่ในรอบวัน kwan_rak 11-5-2016 15:21 0104 kwan_rak 11-5-2016 15:21
ดูตัวอย่าง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง น้ำและอากาศ มาใหม่ในรอบวัน jack.t24 24-4-2016 00:10 0158 jack.t24 24-4-2016 00:10
ดูตัวอย่าง การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม(STS approach) มาใหม่ในรอบวัน ดารณี 22-4-2016 18:42 0111 ดารณี 22-4-2016 18:42
ดูตัวอย่าง รายงานผลการพัฒนาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ lisa4554 17-3-2016 21:21 0115 lisa4554 17-3-2016 21:21
หน้าถัดไป »

ตั้งกระทู้ด่วน

สามารถใส่ได้ 80 ตัวอักษร
คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนจึงจะสามารถโพสต์ได้ ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต


WAP|ข่าวการศึกษา ข่าวครู ข่าวสอบบรรจุ ที่ ชุมชนคนรักวิชาชีพครู รักครู.com

GMT+7, 23-1-2017 13:24 , Processed in 0.081315 second(s), 11 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.31

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้าบอร์ด