หน้าแรก แท็ก ประกันคุณภาพ

แท็ก: ประกันคุณภาพ

ผลการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2560

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 167/...

ผอ.สมศ.มอบกุญแจ3ดอกไขคุณภาพเผย 1,755 โรงไม่ผ่านรอบ3แนะเร่งสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ปิดโหมดสีเทา