หน้าแรก แท็ก การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

แท็ก: การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

บังคับใช้เดือนนี้! กม.เปิดช่องชาวบ้าน”ฟ้องวินัย-แพ่ง”ขรก.ขี้เกียจ-ดึงเรื่อง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก ได้มีการประกาศเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกในธุรกรรมใดๆ ที่ประชาชนจะต้องขออนุญาตจากทางราชการ ขจัดความล่าช้า ลดความสิ้นเปลือง และทำให้เรียบง่ายขึ้น ทั้งนี้ พ.ร.บ.ดังกล่าวนั้นใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ปิดโหมดสีเทา