หน้าแรก แท็ก การย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ

แท็ก: การย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ

เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ การย้ายข้าราชการครู สพฐ.

ในการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งท...
ปิดโหมดสีเทา