สารเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 61 ปี พ.ศ. 2560  
– สารนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันครู2560.pdf
– สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ2560_นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์.pdf

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=