ข่าวการศึกษาสาระความรู้

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2559

(Self – Assessment Report : SAR) รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน๔ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตโดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

ในการนี้ สพฐ จึงได้จัดทำคู่มือการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ

sar

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2559

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา