ดาวน์โหลดแบบฝึกคิดเลขในใจและคู่มือการใช้งาน

เรื่อง แบบฝึกคิดเลขในใจ และคู่มือการใช้ฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ดำเนินการเรื่องการจัดการสอนคิดเลขในใจ  เพื่อพัฒนาและเพิ่มเติมศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียน และได้จัดทำเอกสารแบบฝึกคิดเลขในใจ และคู่มือการใช้ฯ สมบูรณ์พร้อมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 *** ก่อนนำแบบฝึกไปใช้ โปรดศึกษาคู่มือทั้ง 2 เล่มก่อน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ***

 

 คู่มือการใช้แบบฝึกคิดเลขในใจระดับ 1-5 

 

 คู่มือการใช้เทคนิคการคิดคำนวณ โดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์

 

 แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 1

 

 แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 2

 

 แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 3

 

 แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 4

 

 แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 5

 

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก
แสดงเพิ่มเติม
Close

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา