กรอบโครงสร้างแบบทดสอบมาตรฐานกลาง   รายละเอียดโครงสร้างแบบทดสอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ในแต่ละระดับชั้น สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

ดาวน์โหลดกรอบโครงสร้างแบบทดสอบกลาง คลิก

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=