ข่าวการศึกษา

คุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

ด้วยคณะกรรมการคุรุสภาให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้ง ๔ กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่
ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  และศึกษานิเทศก์
และมอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาทบทวน
การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในวิชาชีพให้มากขึ้น โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้

1.  ควรเปิดให้ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาที่มิใช่ด้านการบริหารการศึกษา  สามารถใช้คุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาได้ โดยอาจกำหนดให้บุคคลดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด
2.  ควรเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาจากเดิม 5 ปี เป็น 10 ปี

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  และศึกษานิเทศก์ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  จัดทำเป็น (ร่าง ข้อบังคับ
คุรุสภา  ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ….  โดยยังคงยึดหลักการในการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
จะต้องเป็นผู้มีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพที่คุรุสภากำหนดจึงจะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้
เนื่องจากการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพดังกล่าว  มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยผลิต  หน่วยใช้  และผู้รับบริการทางการศึกษา  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงเปิดรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
การพิจารณาของคณะกรรมการคุรุสภาต่อไป   ผู้ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถดาวน์โหลด (ร่าง) ขัอบังคับฯ  และร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) ได้ตั้งแต่วันที่  23 – 29 พฤศจิกายน  2559

ร่าง-ข้อบังคับมาตรฐานวิชาชีพฉบับที่2

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงแก้ไขฯ.pdf

ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form)

 

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา