ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

2888

p41988451933

p32937661934
ที่มา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=