ครม.เห็นชอบ แ...

  ครม.เห็นชอบ แต่งตั้งข้าราชการระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 2 ราย

  203
  0

  ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้

  301257
  1. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. นายสุภัทร จำปาทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง  ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

  ขอขอบคุณที่มาของเนื้อหาและภาพ เพิ่มเติมที่

  http://www.moe.go.th/websm/2014/dec/317.html

  - แสดงความคิดเห็น -