ข่าวการศึกษา

สุวพันธุ์ จี้ พศ.ปรับตัวให้ทันยุคประเทศไทย4.0

สุวพันธุ์ จี้ พศ.ปรับตัวให้ทันยุคประเทศไทย4.0
พศ.ดึง พศจ.วางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก “สุวพันธุ์”สั่งการบ้านให้ปรับตัวทำงานรับยุคประเทศไทย 4.0 แนะข้าราชการต้องรู้เนื้อหารัฐธรรมนูญ ด้านคณะสงฆ์ฝากผลักดันร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมนมัสการสังเวชนียสถาน

วันนี้(19 ก.ย.)นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางแผนและดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ว่า ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ทำงานร่วมกับพศ. ซึ่งเป็นงานศาสนา ที่เกี่ยวเนื่องกับ สถาบันหลักของชาติ ถือว่า เป็นงานที่ยาก แต่ถือเป็นงานที่สำคัญมาก ซึ่งรัฐบาลได้สั่งการให้ตนนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มาดูว่า เกี่ยวข้องกับสังคม และเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆอย่างไรด้วย ในขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังได้กำหนดการทำงานบริหารราชการแผ่นดินรูปแบบใหม่ที่มีความเข้มงวดขึ้น ดังนั้น ตนฝากให้พศ.และผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.)ทั่วประเทศ ต้องศึกษารัฐธรรมนูญฉบับนี้และแผนพัฒนาสังคมฯ ฉบับที่ 12ด้วยว่า จะต้องปรับบทบาทการทำงานอย่างไร โดยตนเสนอแนะต่อนายพนม ศรศิลป์ ผอ.พศ.ว่า หากมีการสอบเลื่อนตำแหน่งข้าราชการพศ. ควรมีการสอบความรู้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้และแผนพัฒนาเสังคมฯเข้าไปด้วย เพราะเกี่ยวข้องกับข้าราชการโดยตรง

นายสุวพันธุ์ กล่าวต่อไปว่า ถึงแม้ว่า สังคมจะชอบข่าวลบในทางที่ไม่ดี แต่ก็ขอให้พศ.พยายามสื่อสารข่าวสารที่ดีของคณะสงฆ์ และงานของพระพุทธศาสนาได้รับรู้ โดยพศ.ต้องปรับการทำงานใหม่ ปรับทิศทางแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้งานเผยแพร่ต่อสาธารณชนยิ่งขึ้น อีกทั้งฝากให้พศจ.คิดหลายชั้นให้แผนกลยุทธ์ในการทำงาน ในยุคประเทศไทย 4.0 ที่จะต้องทำให้สังคมยอมรับ และต้องสามารถรับบมือกับปัญหาให้ทันท่วงทีด้วย

“บุคคลากรพศ.พูดเก่ง มีหลักการ แต่หากไม่ลงมือทำ เช้าชามเย็นชาม ผลของงานจะไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้ พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม หัวหัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ยังได้ฝากผมให้ช่วยผลักดันร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมนมัสการสังเวชนียสถานด้วย ซึ่งผมต้องขอดูในรายละเอียดของร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวก่อนว่า มีเนื้อหาเช่นไรต่อไป นอกจากนี้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งขณะนี้มหาเถรสมาคมได้เห็นชอบให้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และองค์กรเครือข่ายคุณธรรม ส่งเสริมอาชีพ และสร้างเสริมคุณธรรม นำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เน้นการพัฒนาจิตใจทั้งการใช้หลักศีล 5 ตามนโยบายชุมชนประชารัฐของรัฐบาลอีกด้วย”รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว…. อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/524829

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก
Close

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา