การแต่งตัวสวยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ขอ%

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=