ข่าวการศึกษา

สสวท.ชู”สะเต็มศึกษา”พัฒนาเยาวชน ก้าวสู่เจ้าของธุรกิจ-ตอบโจทย์พลเมืองศตวรรษที่ 21

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวถึงโครงการสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์สำหรับเยาวชนไทย (E2STEM) ว่าโครงการดังกล่าวสสวท. จัดทำขึ้นเพื่อสอดรับกับนโยบายสตาร์ตอัพของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจใหม่ โดยนำสะเต็มศึกษามาใช้เป็นแนวทางจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เน้นนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน ตลอดจนจัดทำขึ้นเพื่อสนองนโยบายสะเต็มศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ที่เน้นให้ผู้เรียนใช้สะเต็มศึกษาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน

ด้านนางศุภรา บาคาวอส หัวหน้าโครงการ E2STEM เปิดเผยว่า จากข้อมูลที่เป็นงานวิจัยของธนาคารโลก ได้ทำนายอนาคตข้างหน้าว่างานในประเทศไทยจะหายไปถึงร้อยละ 72 รวมถึงมีแนวโน้มว่าเด็กไทยต้องการจะเป็นผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น ขณะที่สถานประกอบการและบริษัทต่างๆ มีความต้องการกำลังคนที่มีทักษะ ความคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น

การนำสะเต็มศึกษามาบูรณาการเข้ากับการสร้างโอกาสทางเชิงธุรกิจ จึงเป็นสิ่งที่สสวท. เชื่อมั่นว่าจะมีความสำคัญมาก สิ่งที่นักเรียนจะได้จากการเข้าร่วมโครงการ E2STEM คือมีต้นทุนด้านการทำธุรกิจ และมีทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็นทักษะการ แก้ปัญหา ทักษะความคิดสร้างสรรค์ หรือทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งที่เด็กไทยยังขาดอยู่ค่อนข้างมาก

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก E2STEM เป็นโครงการนำร่อง ฉะนั้น สสวท.จะติดตามผลลัพธ์ที่ได้เพื่อวิจัยและ พัฒนาโครงการต่อไป โดยปีการศึกษา 2560 นี้ สสวท. จะเปิดให้โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ส่งโครงการ หรือประเด็นสิ่งที่สนใจอยากทำอยากแก้ปัญหาเข้ามาให้สสวท. คัดเลือกเข้าร่วมโครงการต่อไป

ที่มา : ข่าวสด

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา