ข่าวการศึกษา

คุณภาพการศึกษาในศตวรรษ 21

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 356/2559
การประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานถึงการจัดงาน และผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ รวม 26 เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 4,540 คน เข้าร่วมการประชุม

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมสัมมนาดังกล่าวมีความสำคัญต่อการปฏิรูปการศึกษา เพราะจะต้องมีการปฏิรูปทั้งหลักสูตร ทั้งกระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการบริหาร กระบวนการวัดและประเมินผล ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนสื่อและเทคโนโลยีด้านการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการในการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบพัฒนาครู TEPE Online ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งอนาคตที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 เป็นการนำเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความทันสมัยมาใช้ในการดำเนินการ โดยครูสามารถพัฒนาตนเองได้ทุกคน ทุกที่ และทุกเวลา พร้อมๆ กันกับทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ควบคู่กันไป ซึ่งถือว่าเป็นการ “คืนครูสู่ห้องเรียน” ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลทางบวกต่อครู จำนวนถึง 4 – 5 แสนคนทั่วประเทศ

การประชุมครั้งนี้ มีหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ได้จัดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางพัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนการสอน การเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม กิจกรรมและโครงการตามนโยบายที่สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ เช่น นิทรรศการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, นิทรรศการการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน, การจัดการเรียนการสอน Eng24, นิทรรศการการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างความเป็นธรรมให้สังคมระหว่างโรงเรียนในเมืองกับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล, การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานการศึกษา สู่ท้องถิ่นทุรกันดารที่อยู่ห่างไกลทั่วประเทศอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมที่ดำเนินการมาเป็นเวลากว่ายี่สิบปี โดยใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) มาแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง และยังได้ต่อยอดระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพื่อถ่ายทอดการเรียนการสอนจากห้องเรียนที่มีคุณภาพไปยังโรงเรียนต่างๆ อีกด้วย

การประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะทำให้เงื่อนไขความสำเร็จที่สำคัญของการปฏิรูปการศึกษาประสบความสำเร็จและส่งผลต่อการปฏิรูปการศึกษาในภาพรวมได้อย่างรวดเร็วตามที่มุ่งหวัง อันจะส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา