วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2017
หน้าแรก ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3362 วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารอัตรากำลัง เพื่อรองรับนโยบายการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู เกลี่ยอัตรากำลัง

เกลี่ยอัตรากำลัง

-คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-