การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน (จ้างครูเกษียณ)

4180
การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน (จ้างครูเกษียณ)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ ที่ ศธ 04009/ว2884 เรื่อง การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน โดยทำการจ้างครูที่เกษียณอายุราชไปแล้ว ที่มีความรู้ความสามรถและมิจิตวิญญาณความเป็นครู โดยรายละเอียดตามหนังสือดังกล่าวนี้

ไฟล์รายละเอียด : http://personnel.obec.go.th/personel-office/FILES_UPLOAD/file11469077685.pdf

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=