ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุ 2559

2637
เกษียณอายุ 2559

ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หากไม่ถูกต้องสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเลขโทรศัพท์ 02 2810813  ภายในวันที่ 20  มิถุนายน 2559

หากพ้นกำหนดดังกล่าวกรุณาแจ้งประสานหน่วยงานที่ข้าราชการสังกัดอยู่

เพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

บัญชีรายชื่อเกษียณ 59.pdf

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=