ข่าวการศึกษา

สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2558 (IMD 2015)

สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2558 (IMD 2015)

1460-imageกสารฉบับนี้เป็นรายงานสถิติเชิงเปรียบเทียบสมรรถนะ โดยใช้ดัชนีตัวชี้วัดของสถาบัน International Institute for Management Development (IMD) เป็นกรอบหลักในการวิเคราะห์ และเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งอภิปรายผลและให้ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาเพื่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้ใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและวางแผนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  
บทที่ 1  บทนำ
– 
ที่มาและความสำคัญ
– ขอบเขตของข้อมูล
– การนำเสนอข้อมูล
– การจัดอันดับของ IMD 
 
บทที่ 2  ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ความสามารถหรือสมรรถนะในการแข่งขันในภาพรวม พ.ศ. 2558
– ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจำแนกตามปัจจัยหลัก
– ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจำแนกตามปัจจัยย่อย  
 
บทที่ 3  ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาและที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย
– ตัวชี้วัดด้านการศึกษาตามกรอบการประเมินจัดอันดับของ IMD
– ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 
บทที่ 4  สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ  
บรรณานุกรม

ที่มาของข้อมูล

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

http://www.onec.go.th/onec_web/page.php?mod=Book&file=view&itemId=1460

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก
Close

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา