วันอังคารที่ 17 มกราคม 2017
หน้าแรก รางกฎหมายปฏิรูปการศึกษา ตามขอเสนอของผูตรวจการแผนดิน รางกฎหมายปฏิรูปการศึกษา ตามขอเสนอของผูตรวจการแผนดิน

รางกฎหมายปฏิรูปการศึกษา ตามขอเสนอของผูตรวจการแผนดิน

รางกฎหมายปฏิรูปการศึกษา ตามขอเสนอของผูตรวจการแผนดิน

-คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-