ข่าวการศึกษา

รางพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลของ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. ของสำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน

จากข้อมูลร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลของ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. ที่เห็นกันในไลน์ เกี่ยวกับประเด็น การบริหารงานบุคคลที่แชร์กันไปอย่างมากมายนั้น แอดมินก็ได้ตรวจสอบ ค้นหา จนพบว่าเป็นร่างที่ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดทำขึ้น เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาล ยังไม่เป็นระเบียบที่ประกาศใช้จริง ย้ำนะครับว่าเป็นแค่ร่างเท่านั้) ยังไม่ได้รับการเป็นชอบหรือประกาศใช้ใดๆ เพราะฉะนั้นอ่านและศึกษาอย่างมีวิจารญาณนะครับ

โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ ใหมีกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เหตุผล โดยที่สมควรใหมีการปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรยกเลิกระบบเขตพื้นที่การศึกษา และกําหนดใหมี การบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ยึดหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาคของบุคคล หลักการไมเลือกปฏิบัติ หลักความเปนกลาง ทางการเมือง และหลักการไดรับการปฏิบัติและการคุมครองสิทธิอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน จึงจําเปนตองตรา พระราชบัญญัตินี้

catsโหลดมาอ่านเริ่มหน้า 335  : คลิกโหลด

ที่มา : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา