ข่าวสอบบรรจุครู

อยุธยาเขต 2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุน “โครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557”

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรคัดเลือก
ตำแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย
– ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ขั้น 15,050 บาท
– ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ขั้น 15,800 บาท
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ขั้น 15,800 บาท

จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 1.ภาษาไทย 1 รร.เชียงรากน้อย   บางปะอิน
2.คณิตศาสตร์ 1 รร.วัดบ้านสร้าง   บางปะอิน
3.สังคมศึกษา 1 รร.วัดพระขาว   บางบาล
4.ดนตรี/ดุริยางคศิลป์ 1 รร.หงสประภาสประสิทธิ์   ลาดบัวหลวง

ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ประกาศรับสมัครคัดเลือก วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
รับสมัครคัดเลือก วันที่ 13 – 19 พฤศจิกายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ดำเนินการคัดเลือก วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา