PowerPoint ปร...

  PowerPoint ประกอบการประชุมชี้แจงการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.

  427
  0

  กศจPowerPoint  ประกอบการประชุมชี้แจงการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ. เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 เมษายน 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

  PowerPoint  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

  PowerPoint  การดำเนินการทางวินัย

  PowerPoint  การบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)

  PowerPoint  การสรรหา ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา

  PowerPoint  การเลื่อนขั้นเงินเดือน ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา

   

  - แสดงความคิดเห็น -