PowerPoint ประกอบการประชุมชี้แจงการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.

566
PowerPoint ประกอบการประชุมชี้แจงการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.

กศจPowerPoint  ประกอบการประชุมชี้แจงการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ. เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 เมษายน 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

PowerPoint  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

PowerPoint  การดำเนินการทางวินัย

PowerPoint  การบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)

PowerPoint  การสรรหา ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา

PowerPoint  การเลื่อนขั้นเงินเดือน ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=