กพฐ. รอแนวทาง...

  กพฐ. รอแนวทาง สปช.ปฏิรูปหลักสูตรใหม่ คาดเปิดใช้ปี 2560

  323
  0

  นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าในการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ว่า เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวใช้มา 6 ปีแล้วและถึงวงรอบที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางฯให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเพื่อผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศรวมทิศเป็นไปในทิศทางเดียวกับการปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ของประเทศ ซึ่งได้กำหนดกระบวนการและปฏิทินการดำเนินการเอาไว้ 12 ขั้นตอนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณปีครึ่งถึงสองปีจึงจะดำเนินการแล้วเสร็จได้แก่


  1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเดือนตุลาคม-มกราคม 2558
  2.กำหนดกรอบทิศทางของหลักสูตร เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2558
  3.รับฟังความคิดเห็นเดือนพฤษภาคม 2558
  4.ยกร่างหลักสูตรแกนกลาง เดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2558
  5.รับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มเดือนพฤศจิกายน 2558
  6.พัฒนาสื่อและเอกสารประกอบเดือนพฤศจิกายน 2558-พฤษภาคม 2559
  7.พัฒนาบุคลากร เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558
  8.ปรับปรุงร่างหลักสูตร เดือนธันวาคม 2558  
  9.ทดลองนำร่องหลักสูตรแกนกลาง โดยการกำกับติดตามและประเมินผล เดือนพฤษภาคม 2559-มีนาคม 2560
  10.ปรับปรุงร่างหลักสูตรเดือนมีนาคม 2560
  11.เสนอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติในเดือนเมษายน 2560 และ
  12.เสนอศธ.ประกาศใช้หลักสูตรในเดือนพฤษภาคม 2560


  ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดว่าจะมีการเปลี่ยนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มในปัจจุบันใหม่หรือไม่ เพราะจะต้องรอฟังความคิดเห็นก่อน รวมทั้งต้องดูแนวทางของสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)ด้วย แต่เชื่อว่าแต่การจัดสัดส่วนเวลาเรียนจะเปลี่ยนไปจากเดิม จะไม่กำหนดชั่วโมงเรียนแบบเดิม


  ที่มา : แนวหน้า

  - แสดงความคิดเห็น -