ดาวน์โหลดหนังสือ ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง

1864
ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง

มูลนิธิสยามกัมมาจลมีความเชื่อว่าหนังสือ “ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย “พอเพียง” ” ที่ได้จากการถอดประสบการณ์ตรงของครูที่มีความสำเร็จในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ที่ลองผิดลองถูกมาระยะหนึ่ง ได้มีเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สามารถปลูกฝังหลักคิดให้กับนักเรียนได้หลากหลาย จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้ครูที่สนใจนำไปปรับใช้ตามบริบทตน

11

ดาวน์โหลด :ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง.pdf
ที่มา : มูลนิธิสยามกัมมาจล

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=