ข่าวการศึกษา

กรมบัญชีกลางขยายเวลากำหนดวงเงินจัดหาพัสดุ ไม่เกิน 5 แสนตกลงราคา ถึง 30 ก.ย. 59

กรมบัญชีกลางแจ้งขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุของส่วนราชการตาม ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 ออกไปถึงวันที่ 30 ก.ย.59 สนับสนุนส่วนราชการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความคล่องตัว รองรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาล

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กวพ.ได้มีมติขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุของส่วนราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือ กค (กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 เพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความคล่องตัว โดยเฉพาะแผนงาน โครงการขนาดเล็ก ซึ่งรองรับกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น รวมถึงมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายของส่วนราชการในปีงบประมาณ 2559 อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ ตาม ว 299 เดิม ประกอบด้วย 1.การจัดซื้อจัดจ้างราคาไม่เกิน 500,000 บาท ให้ใช้วิธีตกลงราคา 2.การจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ราคา 500,000 – 2,000,000 บาท ใช้วิธีสอบราคา 3.การจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ราคา 2,000,000 บาทขึ้นไป ให้ส่วนราชการใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-market และ e-bidding) แล้วแต่กรณี และ 4. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ ซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท ให้กระทำได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 23 หรือ 24 แล้วแต่กรณีๆ ไป

“การขยายระยะเวลาช่วยให้ส่วนราชการสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างคล่องตัว สอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น และทำให้การเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการลงสู่เศรษฐกิจได้เร็ว และทำให้การเร่งรัดงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล” นายมนัส กล่าว

ที่มา : กระทรวงการคลัง

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก
Close

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา