ก.ค.ศ. อนุมัต...

  ก.ค.ศ. อนุมัติเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 18 ราย

  403
  0

  ตามมติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุม
  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๑๘ ราย ดังนี้

  ๑. ตามหลักเกณฑ์ ว ๑๗/๒๕๕๒ จำนวน ๒ ราย ดังนี้
  ๑.๑ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย
  ๑.๒ มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย
  ๒. ตามหลักเกณฑ์ ว ๑๓/๒๕๕๖ จำนวน ๑๖ ราย ดังนี้
  ๒.๑ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑๒ ราย
  ๒.๒ เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย
  ๒.๓ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย

  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

  - แสดงความคิดเห็น -