ข่าวการศึกษา

คุรุสภาเชิญร่วมส่งผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2559

คุรุสภาคัดสรรผลงานวิจัยและผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2559 
          ดร.ชัยยศ  อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่าคุรุสภาขอเชิญชวนสถานศึกษาทุกสังกัดส่งผลงานนวัตกรรมเข้ารับการคัดสรรเพื่อรับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบทของสถานศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาเกิดการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา เพื่อเผยแพร่ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้เข้าร่วมเวทีทางวิชาการในระดับอาเซียน
          ประเภทผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม โดยสถานศึกษาทุกสังกัดสามารถส่งผลงานได้เพียงด้านใดด้านหนึ่งจากประเภทของนวัตกรรม จำนวน 8 ด้าน ดังนี้ ด้านหลักสูตร  ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้  ด้านแหล่งเรียนรู้  ด้านสิ่งประดิษฐ์และสื่อ ด้านเทคโนโลยีการศึกษาและ Digital For Learning  ด้านการวัดและประเมินผล  ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา และด้านจิตวิทยา
          รางวัลแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ผลงานระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง โดยพิจารณาจากการประเมินคุณภาพผลงาน
          เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงาน ใช้การประเมินแบบอิงเกณฑ์ ประกอบด้วย คุณภาพผลงานที่เป็นมิติคุณภาพ 5 มิติ 11 ตัวบ่งชี้ 32 คะแนน โดยพิจารณาจาก คุณค่าทางวิชาการ ประโยชน์ของนวัตกรรม ลักษณะของผลงาน การมีส่วนร่วม การนำเสนอ และจำแนกการประเมินคุณภาพผลงาน
          วิธีการประเมินคุณภาพผลงาน  มีวิธีการประเมิน 2 รอบ ดังนี้ ผลงานระดับภูมิภาค (รอบแรก)  โดยการตรวจและประเมินเพื่อคัดกรองผลงานจากเล่มเอกสาร และ CD ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่คุรุสภากําหนด ผลงานระดับประเทศ (รอบตัดสิน) โดยการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของสถานศึกษาในเวทีประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ซึ่งสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา จะแจ้งให้ทราบต่อไป
สถานศึกษาที่สนใจสามารถส่งรูปเล่มผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่ สํานักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาราชการ (หน้าซองเอกสารระบุข้อความว่า “ส่งผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจําปี 2559 ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ต้องไม่เกินวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)
สถานศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามรายละเอียดที่ กลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ เบอร์โทร 0 2280 6366

คลิกที่นี่     ประกาศประกาศ การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล ”หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2559

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา