ข่าวการศึกษา

ป.ป.ช. แจ้งข้อหาหนักมาตรา 157 “ข้าราชการ อบต.” ปลอมเอกสาร ทุจริตเบิกค่าเช่าบ้าน !

e26vBs
เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เผยแพร่ข้อมูลเรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาในประเด็นนี้ คือ นายโยธิน สมานหมู่ ข้อกล่าวหาทุจริตการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านเกินกว่าที่จ่ายไปจริง ปลอมเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน และสัญญาเช่าบ้านขึ้นเพื่อใช้ประกอบการยื่นเรื่องขอเบิกค่าเช่าบ้าน ช่วงระหว่างเดือน เม.ย.2548 ถึงเดือน ก.ย.2548 รวมเป็นเวลา 6 เดือน

ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงมติว่า
มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลววันที่ 20 ธันวาคม 2544 ข้อ 3 วรรคสาม ข้อ 6 วรรคสอง และข้อ 19 วรรคสอง ความผิดทางอาญา
มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสาร หรือดูแลรักษาเอกสารกระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 มาตรา 162 (4) ประกอบ มาตรา 90 และ และมาตรา 91

ทั้งนี้ ถึงได้มีหนังสือ ถึงอัยการสูงสุด ที่ ปช 0014/3316 ลว.17 พ.ย. 58 เรื่อง ขอให้ดำเนินคดีอาญา // และมีหนังสือ ถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ที่ ปช 0014/3317 ลว.17 พ.ย.58 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ที่มา : thailocalmeet.com

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา