รายชื่อผู้ผ่า...

  รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 92

  552
  0

  รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 92รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 92

   

  ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 92

  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตและศึกษาศาสตรบัณฑิต
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  หลักสูตรอื่นๆ

  บุคคลที่ผ่านการรับรองความรู้โดยการเทียบโอนฯ สามารถดำเนินการขอรับวุฒิบัตรได้ ดังนี้
  การขอรับวุฒิบัตรรับรองความรู้ฯ โดยการเทียบโอน

  - แสดงความคิดเห็น -