26 นโยบาย รัฐ...

  26 นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  2198
  0

  ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศปข.ศธ.) ครั้งที่ 1/2558  รับทราบการแบ่งงานให้ รมช.ศึกษาธิการ ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแบ่งงานเป็น 2 ส่วน คือ 1) แบ่งงานตามอำนาจหน้าที่ โดยมอบให้พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ดูแลรับผิดชอบ สพฐ.-สอศ.-สำนักงาน กศน. ส่วนนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ดูแลรับผิดชอบ สกอ.-สกศ.-สสวท.-สทศ.  2) แบ่งงานตามนโยบาย 26 เรื่อง โดยในส่วนนี้จะมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการมาช่วยขับเคลื่อนอีกด้วย รายละเอียดดังนี้

   

  26 นโยบาย
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  ที่

  นโยบาย

  รมช.ศธ.
  สุรเชษฐ์ฯ

  รมช.ศธ.
  ธีระเกียรติฯ

  ผช.รมต.ศธ.

  1 การแปลงพระราชดำรัสฯ เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาไปเป็นแผนงานโครงการ ü
  2 การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน (ป.1-ม.3) ü
  3 การประเมินเพื่อความก้าวหน้าที่สอดคล้องกับผลการพัฒนาผู้เรียน ü
  4 การจัดทำโครงการอบรมสัมมนาต้องตอบโจทย์ ü
  5 การลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการสอนของครู การลดนำเด็กออกจากห้องเรียน ü
  6 การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร ü
  7 การนำ ICTมาใช้ใน ศธ.อย่างกว้างขวาง ü
  8 การแก้ไขปัญหาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ü
  9 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ü
  10 การเปลี่ยนค่านิยมให้เข้าสู่อาชีวศึกษาให้มากขึ้น
  1) การจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา
  ü
  11 2) ความร่วมมือกับสถานประกอบการและสถานศึกษาในการฝึกภาคปฏิบัติ จบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันที ü
  12 3) การลดเรื่องการทะเลาะวิวาท โดยให้โอกาสนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ ü
  13 4) การทำให้สถานศึกษาอาชีวะมีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ü
  14 5) การจัดการศึกษาอาชีวะมาตรฐานสากล ü
  15 สกอ.
  1) กำหนดบทบาทการผลิต นศ.ให้ชัดเจนตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน ลดความซ้ำซ้อน
  ü
  16 2) กำหนดให้มี Outcome เช่น การวิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากทรัพยากรในท้องถิ่น ü
  17 3) สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ต้องเป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น ü
  18 สำนักงาน กศน.
  1) จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้
  ü
  19 2) จัดโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมฯ ตอนปลาย เพื่อพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้นและตรงตามความต้องการ ü
  20 3) ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ü
  21 4) ให้ กศน.ตำบล เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเชื่อมประสานระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน โดยดำเนินการในรูปคณะกรรมการ กศน.ตำบลในวัด ü
  22 สกสค. ü
  23 การอำนวยการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ü
  24 การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ü
  25 การปฏิรูปการศึกษา ü
  26 การสอนให้นักเรียนนักศึกษาตัดสินใจโดยการใช้ความเป็นจริง (fact) มากกว่าความรู้สึก (Feeling)

  หมายเหตุ : นโยบายข้อ 26 รอการยืนยันอีกครั้งหนึ่ง

  แผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 26 นโยบาย

  – ช่วงเวลา 1-2 สัปดาห์นี้ จะเน้นการติดตามแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานใน 3 เรื่อง คือ การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ การปรับลดเวลาเรียน และการเปลี่ยนค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา โดยขอให้คณะทำงานและผู้รับผิดชอบจัดทำผังแนวความคิด (Mind Map) ให้มีความก้าวหน้าเพื่อเสนอในวันศุกร์ที่ 11 กันยายนนี้, สำหรับโครงสร้างหลักสูตรและกิจกรรมที่จะดำเนินการตามนโยบายลดเวลาเรียนนั้น จะต้องนิ่งภายในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ เพื่อประกาศใช้ในช่วงเปิดภาคเรียนเดือนพฤศจิกายนนี้

  – การดำเนินการตาม Roadmap 26 นโยบาย ให้ สนย./สนผ.ทุกองค์กรหลักและหน่วยงานต่างๆ จัดทำรายละเอียดการดำเนินการตามนโยบายให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์นี้ เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางดำเนินการขับเคลื่อนตลอดปีงบประมาณ 2559 รวมทั้งใช้ในการขออนุมัติจัดสรรวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการด้วย ซึ่งขอให้พิจารณาดำเนินการตามแนวคิดของ รมว.ศึกษาธิการ คือ ฉีกปัญหาให้ขาด ต้องลงไปถึงฐานข้อมูลระดับต่างๆ และนำตารางประสานสอดคล้องมาใช้จัดทำ Roadmap และเมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบ Roadmap แล้ว จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ ซึ่งจะมีผลต่อการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาล เช่น งบกลาง ต่อไปด้วย

  ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

  - แสดงความคิดเห็น -