เอกสารประกอบ ...

  เอกสารประกอบ การมอบนโยบาย รมว.ศธ.เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558

  348
  0

  วันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบาย ให้กับข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้มีทัศนคติในการทํางานตาม กระแสพระราชดํารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา

  “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ําใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า

  “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทําร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี

  ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ําใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ” 

  และทำงานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลสำเร็จภายใน กันยายน 2559

  นโยบายนายกรัฐมนตรี

  1) ทําให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายใน ก.ย.๕๙ ให้มากที่สุด ที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป

  ๒) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ

  ๓) ปรับ ลดภาระงานที่ไม่จําเป็นของ ศธ. ลง

  ๔) เร่งปรับหลักสูตร/ตํารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิ

  ๕) ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทํา เข้าทํางาน ให้ทันปีนี้ ช่วยแก้ไขปัญหาว่างงาน และปัญหาสังคมได้

  ๖) ปรับหลักสูตรทําให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข

  ๗) ใช้สื่อการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก

  ๘) ลดความเหลื่อมล้ํา จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ

  ๙) นําระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง

  ๑๐) เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน

   

  และยังมีนโยบายที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็น โดยในไฟล์ที่มีให้โหลดนี้เป็นการสรุปมาแล้ว อ่านง่าย เข้าใจง่าย ลองทำความเข้าใจกันดูครับ

  ไฟล์เอกสาร : คลิก

  - แสดงความคิดเห็น -