โครงการปฏิรูป...

  โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (พ.ศ. 2557-2560)

  1466
  0

  โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (พ.ศ. 2557-2560)
  สะท้อนปัญหาและทางออก ตอบโจทย์ปฏิรูปการศึกษาไทย

  เอกสารฉบับนี้ ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเห็นความสำคัญและร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายดำเนินการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและการปฏิรูปการเรียนรู้คู่ขนานกันไป เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและข้อค้นพบเชิงประจักษ์จากพื้นที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด 6 ครั้ง สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ และเพื่อให้เกิดคุณภาพการศึกษาในการสร้างคนไทยในอนาคตให้มีคุณภาพและศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

  1414-file_002

  คลิกดูเอกสาร

  ที่มา : moe.go.th

  - แสดงความคิดเห็น -