มาตรการช่วยเห...

  มาตรการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลูกหนี้ของธนาคารออมสิน)

  421
  0

  11062345_835340726562183_4027090125305869159_n

   

  กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสินออกมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
  และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศที่เป็นหนี้กับธนาคารออมสิน รายละเอียดดังนี้

   
  [adsense3]
   
   
  มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2558 แบ่งลูกหนี้ออกเป็น 4 กลุ่ม
  1. กลุ่มลูกหนี้วิกฤตรุนแรง  คือ
      – ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการถูกฟ้อง ถูกดำเนินคดี หรือถูกบังคับคดี
      – ขาดความสามารถในการชำระหนี้จากสาเหตุที่จำเป็น
      – มีรายการทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน
      มาตรการช่วยเหลือ
      – ชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือการบังคดีไม่เกิน 3 ปี  ทั้งนี้ ต้องมีระยะเวลา
      ฟ้องคดีเหลือไม่น้อยกว่า 2 ปี
      – พักชำระดอกเบี้ยไม่เกิน 3 ปี แต่ให้ชำระหนี้เงินต้น
      – เมื่อครบ 3 ปี ให้นำดอกเบี้ยที่พักไว้เฉลี่ยจ่ายคืนรวมกันเงินงวดต่อไป
      หมายเหตุ ต้องแสดงบันทึกรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามแบบที่กำหนด
  2. กลุ่มลูกหนี้ใกล้วิกฤต คือ ลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระเกินกว่า 12 งวดติดต่อกัน 
      ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2558
      มาตรการช่วยเหลือ
      – พักชำระดอกเบี้ยไม่เกินครึ่งหนึ่ง เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี แต่ให้ชำระหนี้เงินต้น 
        และดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ
      – เมื่อครบ 2 ปี ให้นำดอกเบี้ยที่พักไว้เฉลี่ยจ่ายคืนรวมกับเงินงวดต่อไป
      หมายเหตุ ต้องแสดงบันทึกรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามแบบที่กำหนด
  3. ลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 12 งวด ติดต่อกัน
      มาตรการช่วยเหลือ
      – ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามมาตรการของธนาคาร
  4. ลูกหนี้ปกติ คือ ลูกหนี้ที่ยังไม่ได้ผิดนัดชำระหนี้และสามารถบริหารจัดการหนี้ได้ 
      มาตรการช่วยเหลือ
      – พักชำระเงินต้นไม่เกิน 2 ปี แต่ให้ชำระดอกเบี้ย
   
  กลุ่มเป้าหมาย
  เป็นลูกหนี้กับธนาคารออมสิน 
   
  ขั้นตอนการเข้าร่วมมาตรการ
      ผู้ประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการต้องเป็นลูกหนี้กับธนาคารออมสิน และยื่นคำขอ
  ลงทะเบียน ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา ได้ที่ธนาคารออมสิน ทุกสาขา  
  ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอลงทะเบียน และแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
  และหนี้สิน ได้ที่ www.otepc.go.th (สำนักงาน ก.ค.ศ.) และ www.gsb.or.th (ธนาคารออมสิน)
   
  ระยะเวลาการลงทะเบียน
  ตั้งแต่บัดนี้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
   
  เอกสารดาวน์โหลด
   
   
  หมายเหตุ
      1. ข้าราชการ / ข้าราชการบำนาญ สังกัด สพป./สพม. ให้ผู้บังคับบัญชา
  ระดับเขตที่สังกัดเป็นผู้ลงนาม 
      กรณีสังกัดสถานศึกษาเอกชนให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามและประทับตราสถานศึกษา 
      กรณีสังกัดหน่วยงานอื่น ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ลงนาม
      2. กรณีไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด/ข้าราชการบำเหน็จ/ประกอบอาชีพส่วนตัว ไม่ต้องมีผู้บังคับบัญชาลงนาม
       3. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน และสำเนาสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดของผู้กู้ พร้อมรับรองสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
   
  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  สำนักงาน ก.ค.ศ. ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา 
  โทร.  02 280 7970 – 4
  โทรสาร. 02 280 2844
   
  ที่มา : ก.ค.ศ.
   
  [adsense620]

  - แสดงความคิดเห็น -