รู้ก่อนเตรียม...

รู้ก่อนเตรียมตัวก่อน การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET 2558

550
0

การประชุมชี้แจงศูนยสอบ O-NET ปการศึกษา 2558

กลุมงานบริหารการทดสอบ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)

onet

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด : การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558  โดยกลุ่มงานบริหารการทดสอบ

- แสดงความคิดเห็น -